Thuốc shisha Adalya hương Việt quất đá

85.000 80.000